ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย (ด้านวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานสารสนเทศทรัพยากรน้ำ) จำนวน 1 อัตรา


หน้าที่และความรับผิดชอบ :

1. ร่วมปฏิบัติงานวิจัย  และพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูล ด้านสารสนเทศทรัพยากรน้ำ

2. รวบรวมและจัดการข้อมูลให้มีคุณภาพเหมาะสมกับงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศทรัพยากรน้ำ

3. ร่วมวิเคราะห์ข้อมูล เขียนรายงาน และ ถ่ายทอดความรู้ ผลงานวิจัย สู่กลุ่มผู้ใช้งาน

4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

คุณสมบัติผู้สมัครงาน :

1. เพศชาย/หญิง  อายุ 22 – 30 ปี

2. มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีด้าน วิทยาการข้อมูล สถิติ วิศวกรรมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการประยุกต์วิทยาการข้อมูล  และสารสนเทศทรัพยากรน้ำ

3. มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ใฝ่หาความรู้ สามารถประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยีกับการปฏิบัติงานจริง

4. หากมีความรู้ความสามารถด้านวิเคราะห์ ข้อมูล โดยเฉพาะ Geo-Statistics และ ประสบการณ์การใช้เครื่องมือ หรือ ภาษาคอมพิวเตอร์ ด้านวิทยาการข้อมูล เช่น R / Python จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5. มีทักษะการเขียนภาษาไทยเป็นอย่างดี

6. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

7. มีทัศนคติเชิงบวก และยอมรับฟังความคิดเห็น

8. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ให้ความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานเพื่อประโยชน์โดยรวมขององค์กร

 

วิธีการส่งใบสมัคร :

1. ส่งใบสมัครผ่านทาง e-Mail : somsak@haii.or.th (คุณสมศักดิ์)

2. มาสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคคล ฝ่ายบริหาร สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) เลขที่ 108 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร. 0-2642-7132 ต่อ 217 (คุณสมศักดิ์)