สสนก. ร่วมฝึกอบรมนักบินภายนอกอากาศยานไร้คนขับ


สสนก. ส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรนักบินภายนอกอากาศยานไร้คนขับสำหรับบุคคลภายนอกทั่วไป จัดโดย สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม (DTI) เพื่อฝึกบุคคลที่สนใจทำการบินกับอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ด้วยการเป็นนักบินภายนอก ซึ่งเจ้าหน้าที่ สสนก. ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ จำนวน 2 คน ได้แก่ เรือตรีอำนาจ สมภาร และ นายพงษ์ศักดิ์ จินดาศรี เข้าร่วมการอบรมภาคทฤษฎีระหว่างวันที่ 1-8 กันยายน 2559 และฝึกอบรมการบินภาคปฏิบัติระหว่างวันที่ 10-16 กันยายน 2559 เพื่อเพิ่มทักษะการใช้งานและควบคุม UAV สำหรับรองรับการใช้งานการถ่ายภาพงานแผนที่ในอนาคต

34954

34903  34949

34943  34827

44599  44600

44523