สสนก. สานต่อการจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ร่วมกับข้อมูลสภาพอากาศให้เข้าถึงประชาชน และร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาแหล่งน้ำให้เกิดความยั่งยืน  

ดร.รอยล จิตรดอน ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร องค์การมหาชนหรือ สสนก. เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระราชดำริให้รวบรวมและเเลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสภาพอากาศทั้งด้านน้ำ ฝน พายุ ซึ่ง สสนก.ได้พัฒนาระบบที่เรียกว่า Weather 901 เพื่อส่งข้อมูลสภาพภูมิอากาศ ทั้งในและต่างประเทศ ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทอดพระเนตร ด้วยระบบออนไลน์แบบเรียลไทม์ เพื่อให้ทรงติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ สถานการณ์น้ำ ปริมาณฝน และทิศทางลมได้โดยตรง ซึ่งติดตั้งเมื่อปี 2545 โดยพระองค์ทรงใช้ข้อมูลเหล่านี้ส่งไปยังรัฐบาลและกรมชลประทาน เพื่อเตรียมการวางแผนรับมือช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที

แม้ในช่วงที่ประทับอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชตลอดหลายปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีรับสั่งให้ทาง สสนก. นำระบบ Weather 901 ไปติดตั้งให้ถึงห้องทรงงานส่วนพระองค์ และก่อนเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ ปี 2554 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะทำงานของ สสนก.เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถึง 2 ครั้ง พร้อมทั้งพระราชทานแนวทางป้องกัน เนื่องจากจะมีน้ำมากอาจเกิดความเสียหายได้

ตลอด 19 ปี ที่ สสนก. ก่อตั้งขึ้นได้น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชไปปรับใช้ในการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงซึ่งมีผลต่อปริมาณฝนและอุณหภูมิ โดยพระองค์ทรงแนะนำให้มองทุกปัญหาอย่างรอบด้าน ทุกมิติ และดีที่สุด ให้คิดใหญ่แต่ทำเล็ก เริ่มต้นจากชุมชน ปัจจุบัน สสนก. มีเครือข่ายจัดการน้ำกว่า 600 ชุมชน ซึ่งล้วนประสบความสำเร็จเกิดประโยชน์กับชาวบ้านในพื้นที่และเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นๆ ด้วย

 

ที่มา : ข่าว 3 มิติ วันที่ 20 ตุลาคม 59

https://goo.gl/GyoRQ1