สสนก. ร่วมปฏฺบัติการสนับสนุนกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (ส่วนหน้า) จังหวัดสุราษฎร์ธานี


สสนก. ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ร่วมปฏิบัติการวิเคราะห์ ติดตามสถานการณ์ และสนับสนุนข้อมูลเพื่อบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ประสบภัย ร่วมกับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (ส่วนหน้า) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2560 โดยมีภารกิจดังนี้
1. ร่วมสนับสนุนการติดตามวิเคราะห์สถานการณ์น้ำที่ ส่วนหน้า ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนัก ช่วงวันที่ 18-20 มกราคม 2560 เพื่อให้การติดตามสถานการณ์เป็นไปอย่างใกล้ชิดและทันต่อสถานการณ์
2. เรือสำรวจวัดอัตราการไหลของน้ำ เพื่อประเมินขีดความสามารถการระบายในลำน้ำสายหลัก และประเมินประสิทธิภาพของเรือผลักดันน้ำ
3. อากาศยานไร้นักบินขนาดเล็ก เพื่อเก็บภาพถ่ายทางอากาศ ภาพความเสียหาย และประเมินความเสียหายเพื่อการฟื้นฟูในอนาคต

Slide2

Slide3

Slide4

Slide6