เหยี่ยวข่าว 7 สี : ประเทศไทยพร้อมรับมืออุทกภัย


ความพร้อมของคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ ในการสนับสนุนการตัดสินใจบริหารจัดการสถานการณ์น้ำในภาวะวิกฤต โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมจากหน่วยงานต่างๆ แสดงผลร่วมกันบนระบบติดตามสถานการณ์น้ำ ทำให้เห็นข้อมูลสถานการณ์น้ำได้อย่างครบถ้วน

นอกจากนี้ คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ ยังเปิดให้บริการข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.thaiwater.net และ Mobile Application ชื่อ Thaiwater ให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูล สามารถติดตามสถานการณ์น้ำ และสภาพอากาศด้วยตัวเองได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา
ขณะที่อุทกภัยครั้งหนักที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่เพิ่งผ่านพ้นไป หน่วยงานต่างๆ สามารถเข้าคลี่คลายสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที เป็นผลมาจากคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ

นอกจากประชาชนจะสามารถตรวจสอบสถานการณ์น้ำได้ด้วยตัวเอง เพราะปัจจุบันไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแล้ว กลไกการเตือนภัยจากภาคราชการ ก็ยังมีความจำเป็นในการสร้างการรับรู้ กระตุ้นเตือนให้เกิดการตื่นตัว แต่ไม่ตื่นตระหนก เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน เหมือนเหตุการณ์ที่ผ่านมา

คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ พัฒนาต่อเนื่องมาจากระบบเครือข่าย เพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำแห่งประเทศไทย ที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ตั้งแต่ปี 2539 และเริ่มดำเนินการพัฒนาระบบในปี 2541 โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร เป็นผู้รับผิดชอบ พัฒนาระบบเชื่อมต่อและเก็บรวบรวมข้อมูลทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เริ่มต้นจาก 5 หน่วยงาน จากนั้นในปี 2558 รัฐบาลได้มอบหมายให้สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)  หรือ สสนก. ขยายการเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพิ่มขึ้นเป็น 34 หน่วยงาน ปัจจุบันมีข้อมูลทั้งหมด 388 รายการ สำหรับใช้ติดตาม เฝ้าระวัง วิเคราะห์ และคาดการณ์สถานการณ์น้ำ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการน้ำ ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ณัชฐพงศ์ มูฮำหมัด เหยี่ยวข่าว 7 สี รายงาน

ที่มา http://s.ch7.com/214355