วิสัยทัศน์และพันธกิจ

| 720 views

วิสัยทัศน์

“เป็นองค์กรที่สร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  และฐานข้อมูล สำหรับการบริหารจัดการด้านทรัพยากรน้ำ เพื่อรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติที่รุนแรงขึ้น และขยายผลการทำงานโดยสร้างและพัฒนาเครือข่าย”

พันธกิจ

1) วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และฐานข้อมูล ด้านการจัดการสารสนเทศทรัพยากรน้ำ
2) บริการและเผยแพร่ผลงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และฐานข้อมูลเพื่อให้องค์การต่างๆ นำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
3) สร้างเครือข่ายงานวิจัยและพัฒนา และความร่วมมือ ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำทั้งในและต่างประเทศ
4) ถ่ายทอดเทคโนโลยีและสนับสนุนการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับประชาชนและชุมชน

นโยบายและยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์ สสนก.

2555-2559 |  2560-2564

แผนปฏิบัติงานประจำปี

2556 | 2557| 2558 | 2559 | 2560

แผนคำรับรองการปฏิบัติงานประจำปี

2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559  | 2560

แผนบริหารความเสี่ยง

2555 | 2556 | 2557 | 25582559 | 2560

นโยบายจากผู้บริหาร