ลงพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ หารือแนวทางจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำระดับตำบล


74562

สสนก. ลงพื้นที่ ต.ซับสมบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์  เพื่อประชุมหารือเรื่องแนวทางจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำระดับตำบล ร่วมกับนายอำเภอวิเชียรบุรี ผู้แทน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) เพชรบูรณ์ อบต.ซับสมบูรณ์

74560 74561

โดยมีกำนันและคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำชุมชนตำบลซับสมบูรณ์ แนะแนวทางให้ผู้นำชุมชนร่วมสำรวจน้ำอุปโภค บริโภค และเกษตรของชุมชน เพื่อนำไปสู่การวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน เช่น การบริหารจัดการทางน้ำเข้า-ออก  เชื่อมโยงแหล่งน้ำ เป็นต้น โดยตั้งเป้าให้เป็นพื้นที่ต้นแบบของการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่พืชไร่ระดับตำบล โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด

74539  74563

74565