ตำแหน่ง ลูกจ้างโครงการ (งานการเงินและบัญชี) จำนวน 1 อัตรา


หน้าที่และความรับผิดชอบ :

1. ปฎิบัติงานที่เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีของสถาบัน

2. ควบคุมและประสานงานเกี่ยวกับรายจ่าย รายรับ รวมทั้งจัดทำบัญชีและทะเบียนต่างๆ ของสถาบัน ให้ถูกต้องและเป็นไปตามข้อบังคับหรือระเบียบว่าด้วยการเงินและบัญชีของสถาบัน รวมทั้งให้ความช่วยเหลือแนะนำรายละเอียดแก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในงานที่รับผิดชอบ

3. จัดทำรายงานการเงินเพื่อเสนอต่อผู้บริหารและคณะกรรมการบริหาร รวมทั้งฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของสถาบัน

4. สรุป ประมวลผล และเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานในส่วนงานที่รับผิดชอบให้ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นทราบเป็นระยะๆ

5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

คุณสมบัติผู้สมัครงาน :

1. เพศ ชาย/หญิง  อายุไม่เกิน 30 ปี

2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาบัญชี การเงิน หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการเงินและบัญชี จำนวน 1-3 ปี

4. หากมีประสบการณ์การทำงานด้านการเงินและบัญชีจากหน่วยงานภาครัฐจะพิจารณาเป็นพิเศษ

5. สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีได้เป็นอย่างดี

6. มีทัศนคติดี ละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้น ซื่อสัตย์ สู้งานหนัก และสามารถทำงานภายในภาวะกดดันได้

7. การจ้างจะเป็นสัญญาจ้างระยะเวลา 1 ปี หากมีผลการปฏิบัติงานในเกณฑ์ดีจะทำการต่อสัญญาปีต่อปี

 

วิธีการส่งใบสมัคร :

1. ส่งใบสมัครผ่านทาง e-Mail : somsak@haii.or.th (คุณสมศักดิ์)

2. มาสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคคล ฝ่ายบริหาร สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) เลขที่ 108 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร. 0-2642-7132 ต่อ 217 (คุณสมศักดิ์)