ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย (ด้านสารสนเทศทรัพยากรน้ำ เน้น Programming และ SQL Database) จำนวน 1 อัตรา


หน้าที่และความรับผิดชอบ :

1. ช่วยปฏิบัติงานวิจัย พัฒนา วิเคราะห์ ทดสอบ และควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน ด้านสารสนเทศทรัพยากรน้ำ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รวมทั้งงานวิจัยเชิงนโยบายที่ได้รับมอบหมายและอนุมัติให้ดำเนินการ

2. ร่วมปฏิบัติงานถ่ายทอดความรู้ และผลงานทางวิจัยทางด้านสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสถาบัน

3. ช่วยนักวิจัยดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องและปัญหาเบื้องต้นในการดำเนินงานที่รับผิดชอบ รวมทั้งรายงานการแก้ไขและผลให้ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นทราบโดยเร็วที่สุด

4. สรุป ประมวลผล และเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานในส่วนงานที่รับผิดชอบให้ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นทราบเป็นระยะๆ

5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมจากผู้บังคับบัญชา

 

คุณสมบัติผู้สมัครงาน :

1. เพศ ชาย/หญิง  อายุไม่เกิน 30 ปี

2. สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ทางด้านฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์และโปรแกรมมิ่ง

3. มีความเชี่ยวชาญด้าน SQL Database (หากเคยใช้ PostgreSQL จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

4. มีความเชี่ยวชาญด้าน Unix Command และ Linux Based Programming จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5. สามารถริเริ่มและร่วมดำเนินการวิจัยและพัฒนาฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบให้ทันสมัยได้

6. สามารถปฏิบัติงานและถ่ายทอดผลงานวิจัย (หากมีผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการด้านสารสนเทศทรัพยากรน้ำจะพิจารณาเป็นพิเศษ)

7. มีทักษะในการสื่อสารและนำเสนอที่ดี และสามารถทำงานวิจัยเป็นทีมได้ (หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

8. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

9. มีความรับผิดชอบในการทำงานสูง สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

 

วิธีการส่งใบสมัคร :

1. ส่งใบสมัครผ่านทาง e-Mail : somsak@haii.or.th (คุณสมศักดิ์)

2. มาสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคคล ฝ่ายบริหาร สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) เลขที่ 108 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร. 0-2642-7132 ต่อ 217 (คุณสมศักดิ์)