สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นสูง เพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น”


วันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2560 สสนก. จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นสูง เพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น” โครงการพัฒนาภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล ระยะที่ 5 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร

โดยการสัมมนาในครั้งนี้เน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ได้เรียนรู้จากการสัมมนา 2 รอบแรกในพื้นที่จริง เพื่อตอบโจทย์การบริหารจัดการน้ำในแต่ละท้องถิ่น และจำลองสถานการณ์งานสำรวจได้ด้วยตนเอง ทำให้ท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจถึงระบบแหล่งน้ำในพื้นที่ และสามารถปรับปรุงแผนพัฒนาแหล่งน้ำโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับหลักการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ คือ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สภาเกษตรกรจากจังหวัดที่มีการดำเนินงานศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดร่วมกับ สสนก.

6B2A0186 6B2A0326

6B2A0319 6B2A0380

6B2A0243 6B2A0291

6B2A0217 6B2A0212