สสนก. ร่วมจัดนิทรรศการ นำ วทน พัฒนาพื้นที่ภาคใต้


S__71884828

27 พ.ย. 60 ดร.สุรเจตส์ บุญญาอรุณเนตร ผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และเจ้าหน้าที่ ต้อนรับ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เยี่ยมชมนิทรรศการของ สสนก. ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พัฒนาพื้นที่ภาคใต้” ภายใต้การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

S__71884827

โดย สสนก. ได้นำเสนอผลงานเรื่องศูนย์ปฎิบัติการร่วมเตรียมพร้อมรับมือหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมภาคใต้ และการจัดการน้ำชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชุมชนป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

S__71884824 S__71884821