สสนก. ร่วมสานต่อโครงการพัฒนาแหล่งน้ำฯ พื้นที่ลุ่มแม่น้ำน่าน ปีที่ 2


231A3552

วันนี้ (23 ธ.ค. 60) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สสนก. และมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับจังหวัดน่าน กองทัพภาคที่ 3 กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ภายใต้มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย และชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมกันสานต่อโครงการพัฒนาแหล่งน้ำตามแนวพระราชดำริ พื้นที่ลุ่มแม่น้ำน่าน ปีที่ 2 ที่ชุมชนบ้านดงผาปูน และบ้านนาบง อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ด้วยการสร้างฝายชะลอน้ำบริเวณลำห้วยรวม 7 ฝาย เพิ่มความชุ่มชื้นให้ป่าต้นน้ำ พร้อมกับปลูกพืชอุ้มน้ำที่บริเวณร่องน้ำ เช่น กล้วยป่า กล้วยน้ำว้า และต๋าว รวม 350 ต้น

6B2A1640-91 6B2A1627-85

6B2A1677-93 6B2A1701-98

สสนก.และ มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ ได้น้อมนำแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ มาใช้บริหารจัดการทรัพยากรดิน น้ำ ป่า ที่จังหวัดน่าน แก้ปัญหาเขาหัวโล้น ปัญหาภัยแล้งและดินถล่ม โดยฟื้นฟูป่าต้นน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำ เพื่อใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำรองสำหรับการอุปโภค บริโภค พร้อมกับฟื้นฟูพื้นที่ทำเกษตรบริเวณเชิงเขา ป้องกันปัญหาดินถล่ม ซึ่งกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทยฯ ได้สนับสนุนการดำเนินงานดังกล่าวเป็นเวลา 3 ปี ระหว่างปี 2560-2562  โครงการในปี 2561 นี้เป็นการวางระบบท่อส่งน้ำกระจายสู่แปลงเกษตร ปรับปรุงคันนา ขุดสระสำรองน้ำ และปรับเปลี่ยนวิถีการเพาะปลูก ครอบคลุม 4 ลำห้วย มีพื้นที่เกษตรที่จะได้รับประโยชน์รวม 96 แปลง พื้นที่ 726 ไร่ คาดว่าจะสามารถฟื้นฟูพื้นที่เขาหัวโล้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งและดินถล่มได้กว่า 3,000 ไร่ ช่วยให้ชาวบ้านกว่า 4,700 ครัวเรือนมีน้ำอุปโภค-บริโภค มีรายได้จากการทำเกษตรแบบคนอยู่ร่วมกับป่า เพิ่มแหล่งน้ำสำรองสำหรับทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี เป็นชุมชนต้นแบบในการจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ และยังปลุกจิตสำนึกให้เยาวชนและประชาชนช่วยกันดูแลรักษาป่าต้นน้ำให้อุดมสมบูรณ์สืบไป

6B2A1841-112 6B2A1812-105

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำตามแนวพระราชดำริพื้นที่ลุ่มแม่น้ำน่าน แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 ระยะ
(พ.ศ. 2560-2562) ตามปัญหาการจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำน่าน 3 พื้นที่ แบ่งเป็น 1. พื้นที่ต้นน้ำที่บ้านนาบงและบ้านดงผาปูน ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน  2. พื้นที่กลางน้ำที่บ้านร้องแง ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน  3. พื้นที่ปลายน้ำที่ตำบลป่าหมาก อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ได้ให้งบประมาณสนับสนุนรวม 12 ล้านบาท เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน ด้วยการพัฒนาศักยภาพชุมชนให้สามารถพัฒนาและบริหารจัดการน้ำได้ด้วยตนเอง และขยายผลความสำเร็จสู่พื้นที่ใกล้เคียงด้วย

6B2A1589-73