ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร (Graphic Designer) จำนวน 1 อัตรา


หน้าที่และความรับผิดชอบ :

1. ปฎิบัติงานที่เกี่ยวกับการออกแบบกราฟิกสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์ นิทรรศการ สื่อดิจิทัล และสื่อมัลติมีเดียต่างๆ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสาร และผลงานของสถาบัน

2. ติดต่อ ประสานงานกับส่วนงานภายใน และหน่วยงานภายนอกองค์กร ในการออกแบบและผลิตสื่อการจัดนิทรรศการ และกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของสถาบัน

3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมจากผู้บังคับบัญชา

 

คุณสมบัติผู้สมัครงาน :

1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท ทางด้านนิเทศศิลป์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. มีความชำนาญในการใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop / Illustrator

4. มีทักษะด้านศิลปะ มีความคิดสร้างสรรค์ รักในงานออกแบบ

5. มีประสบการณ์ในการออกแบบสื่อทั้งออฟไลน์และออนไลน์

6. มีทัศนคติเชิงบวก ทำงานเป็นทีมได้ดี มีความรับผิดชอบ อดทน รักการเรียนรู้ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

7. สามารถถ่ายภาพด้วยกล้อง DSLR และตัดต่อวีดีโอได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

8. ผู้สมัครต้องมี Portfolio มานำเสนอ

 

วิธีการส่งใบสมัคร :

1. ส่งใบสมัครผ่านทาง e-Mail : somsak@haii.or.th (คุณสมศักดิ์)

2. มาสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคคล ฝ่ายบริหาร สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) เลขที่ 108 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร. 0-2642-7132 ต่อ 217 (คุณสมศักดิ์)