ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ (Programmer) จำนวน 1 อัตรา


หน้าที่และความรับผิดชอบ :

1. ร่วมปฏิบัติงานวิจัย ออกแบบและพัฒนาระบบงานทางคอมพิวเตอร์ เขียนโปรแกรมและทดสอบโปรแกรม ให้เป็นไปตามความต้องการของงานวิจัยและงานวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านน้ำและสภาพอากาศและสามารถใช้งานได้จริง

2. ออกแบบฐานข้อมูล เขียนโปรแกรมใช้งานฐานข้อมูลและเชื่อมต่อกับระบบงานได้

3. สนับสนุนงานวิจัย ดูแลและปรับปรุงระบบงานคอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่างๆ สำหรับงานวิจัยของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

4. การแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับระบบงานคอมพิวเตอร์

5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมจากผู้บังคับบัญชา

 

คุณสมบัติผู้สมัครงาน :

1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี

2. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

3. มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมขั้นสูง (หากมีประสบการณ์การเขียนโปรแกรมเพื่อประมวลผลภาพถ่ายดิจิทัลและการรู้จำรูปแบบตัวอักษรของภาพถ่ายดิจิทัลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

4. มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบโดยใช้โปรแกรมภาษา Python, R, PHP, JavaScript, HTML, CSS

5. มีประสบการณ์ในการใช้งานฐานข้อมูล Open Source สามารถใช้คำสั่ง SQL และพัฒนาโปรแกรมเชื่อมต่อฐานข้อมูลกับระบบงานได้

 

วิธีการส่งใบสมัคร :

1. ส่งใบสมัครผ่านทาง e-Mail : somsak@haii.or.th (คุณสมศักดิ์)

2. มาสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคคล ฝ่ายบริหาร สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) เลขที่ 108 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร. 0-2642-7132 ต่อ 217 (คุณสมศักดิ์)