ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย (Embedded System Engineer) จำนวน 1 อัตรา


หน้าที่และความรับผิดชอบ :

1. ช่วยปฏิบัติงานวิจัย พัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีโทรมาตร และเทคโนโลยีตรวจวัด เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รวมทั้งงานวิจัยเชิงนโยบายที่ได้รับมอบหมายและอนุมัติให้ดำเนินการ

2. ร่วมปฏิบัติงานถ่ายทอดความรู้ และผลงานทางวิจัยทางด้านสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสถาบัน

3. ช่วยนักวิจัยดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องและปัญหาเบื้องต้นในการดำเนินงานที่รับผิดชอบ รวมทั้งรายงานการแก้ไขและผลให้ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นทราบโดยเร็วที่สุด

4. สรุป ประมวลผล และเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานในส่วนงานที่รับผิดชอบให้ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นทราบเป็นระยะๆ

5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมจากผู้บังคับบัญชา

 

คุณสมบัติผู้สมัครงาน :

1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี

2. สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี สาขาใดสาขาหนึ่งต่อไปนี้ วิศวกรรมระบบฝังตัว, วิศวกรรมอิเลคทรอนิกส์, วิศวกรรมระบบควบคุม, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. มีความรู้ด้านอิเลคทรอนิกส์ การออกแบบวงจร และสามารถศึกษา datasheet ทำความเข้าใจโปรแกรม อุปกรณ์ และบอร์ดจากผู้ผลิตรายต่างๆ เองได้

4. เขียนโปรแกรม C, C++ และภาษาระดับสูงอย่าง Node.js หรือ Python ได้

5. เขียนโปรแกรมบน Embedded Hardware โดยเฉพาะไมโครคอนโทรเลอร์ Arduino, STM32, ESP8266, ESP32

6. พัฒนา Firmware และ Library สำหรับ Embedded Hardware ได้

7. ออกแบบ สร้าง ประกอบต้นแบบ พร้อมทำคู่มือการใช้งานอุปกรณ์ Embedded Hardware ได้

8. มีความเชี่ยวชาญด้าน Unix Command และ Linux Based Programming จะพิจารณาเป็นพิเศษ

9. มีทักษะในการสื่อสารและนำเสนอที่ดี และสามารถทำงานวิจัยเป็นทีมได้ (หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

10. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ (หากมีใบขับขี่จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

11. มีความรับผิดชอบในการทำงานสูง สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

 

วิธีการส่งใบสมัคร :

1. ส่งใบสมัครผ่านทาง e-Mail : somsak@haii.or.th (คุณสมศักดิ์)

2. มาสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคคล ฝ่ายบริหาร สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) เลขที่ 108 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร. 0-2642-7132 ต่อ 217 (คุณสมศักดิ์)