ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ (งานระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย) จำนวน 1 อัตรา


หน้าที่และความรับผิดชอบ :

1. ปฎิบัติงานที่เกี่ยวกับการให้บริการคอมพิวเตอร์ การใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปรวมถึงการดูแลรับผิดชอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งจัดอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์ต่างๆ กฏระเบียบ มาตรการ และมาตรฐานการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ ให้แก่เจ้าหน้าที่ในสถาบัน และ หน่วยงานภายนอกตามที่ร้องขอ

2. จัดหา ติดตั้ง ดูแล และ บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบเครือข่าย ระบบอินเทอร์เน็ต ระบบโทรศัพท์ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้มีเสถียรภาพ ความปลอดภัย และการให้บริการในระดับดี

3. ให้ความช่วยเหลือคำแนะนำในรายละเอียดแก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในงานที่รับผิดชอบ รวมทั้งให้ความร่วมมือ สนับสนุนและให้บริการหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของสถาบันตามที่ได้รับมอบหมาย

4. สรุป ประมวลผล และเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานในส่วนงานที่รับผิดชอบให้ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นทราบเป็นระยะๆ

5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมจากผู้บังคับบัญชา

 

คุณสมบัติผู้สมัครงาน :

1. เพศ ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี

2. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. มีประสบการณ์การทำงาน 1-3 ปี ด้านระบบปฏิบัติการ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบเครือข่าย (LAN/WAN) ระบบอินเทอร์เน็ต ระบบโทรศัพท์ ระบบการรักษาความปลอดภัยเครือข่าย และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตั้งและใช้โปรแกรมสำเร็จรูป อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายได้เป็นอย่างดี

4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยันอดทน ใฝ่เรียนรู้ มีใจรักงานบริการ และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน

 

วิธีการส่งใบสมัคร :

1. ส่งใบสมัครผ่านทาง e-Mail : somsak@haii.or.th (คุณสมศักดิ์)

2. มาสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคคล ฝ่ายบริหาร สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) เลขที่ 108 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร. 0-2642-7132 ต่อ 217 (คุณสมศักดิ์)