พิธีลงนามความร่วมมือ “Memorandam of Understanding on Urban Flood Management”


วันที่ 19 มีนาคม 2561 สสนก. ร่วมกับ Hydroinformatics Institute (H2I) ประเทศสิงคโปร์  ลงนามความร่วมมือ “Memorandam of Understanding on Urban Flood Management”  ณ โรงแรม Royal Orchid Sheraton กรุงเทพฯ โดยความร่วมมือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. สร้างความร่วมมือด้านการวิจัยแบบจำลองและระบบการจัดการน้ำท่วมในเมือง

2. เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรโดยการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย และ

3. จัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อส่งเสริมการทำงานและความรู้ด้านแบบจำลองและการจัดการน้ำท่วมในเมือง