ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ (Programmer) จำนวน 1 อัตรา


หน้าที่และความรับผิดชอบ :

1. สำรวจความต้องการของผู้ใช้งาน วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบด้วย Software Outsource ทดสอบระบบ และจัดทำเอกสารประกอบการใช้งานและเอกสารระบบ ให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์

2. ประสานงานการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงระบบงานทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอก

3. ค้นหาแนวทางใหม่ๆ ในการส่งเสริมให้การประมวลผลข้อมูลหรือการจัดการข้อมูล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4. นำเทคโนโลยีใหม่ๆ ผสมกับความคิดที่สร้างสรรค ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาตัวเองเพื่อความก้าวหน้าอยู่เสมอ

5. ทำงานร่วมกับคนอื่น เสนอแนวความคิดและมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบ

6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมจากผู้บังคับบัญชา

 

คุณสมบัติผู้สมัครงาน :

1. สำเร็จการศึกษาวุฒิขั้นต่ำปริญญาตรี  สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง

2. มีประสบการณ์ในการพัฒนา Software เพื่องานวิจัย ไม่น้อยกว่า 0-3 ปี

3. สามารถเขียนโปรแกรมโดยใช้ OpenSource ได้แก่ PHP, Jquery, Bootstrap

4. ทำงานได้กับระบบปฏิบัติการ UNIX หรือ Linux

5. มีความรู้ทางด้านข้อมูลเชิงพื้นที่ และฐานข้อมูลเชิงพื้นที่

6. หากสามารถเขียนโปรแกรม Laravel Framework, AngularJS หรือมีความรู้ด้าน Big Data จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

วิธีการส่งใบสมัคร :

1. ส่งใบสมัครผ่านทาง e-Mail : somsak@haii.or.th (คุณสมศักดิ์)

2. มาสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคคล ฝ่ายบริหาร สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) เลขที่ 108 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร. 0-2642-7132 ต่อ 217 (คุณสมศักดิ์)