ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย (ด้านภูมิอากาศ) จำนวน 1 อัตรา


หน้าที่และความรับผิดชอบ :

1. ช่วยดูแลระบบแบบจำลองสภาพอากาศ (Numerical Weather Prediction) ของ สสนก.

2. ช่วยปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแบบจำลองสภาพอากาศและภูมิอากาศ (weather and climate models)

3. ร่วมปฏิบัติงานถ่ายทอดความรู้และผลงานวิจัยด้านสภาพอากาศและภูมิอากาศ (weather and climate)

4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมจากผู้บังคับบัญชา

 

คุณสมบัติผู้สมัครงาน :

1. เพศ ชาย/หญิง  อายุไม่เกิน 30 ปี

2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี-ปริญญาโท ทางด้านคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

4. หากสามารถใช้ระบบปฏิบัติการ Linux และเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5. หากมีประสบการณ์ด้านการใช้และพัฒนาแบบจำลองคณิตศาสตร์ และอุตุนิยมวิทยา จะพิจารณาเป็นพิเศษ

6. มีความอดทน ใฝ่เรียนรู้ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

 

วิธีการส่งใบสมัคร :

1. ส่งใบสมัครผ่านทาง e-Mail : somsak@haii.or.th (คุณสมศักดิ์)

2. มาสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคคล ฝ่ายบริหาร สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) เลขที่ 108 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร. 0-2642-7132 ต่อ 217 (คุณสมศักดิ์)