ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ GIS (งานบริการสำรวจและจัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศ) จำนวน 1 อัตรา


หน้าที่และความรับผิดชอบ :

1. ปฏิบัติงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการให้บริการภูมิสารสนเทศตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ศึกษา หาข้อมูล วิเคราะห์และจัดทำแผนงานและโครงการของสถาบันฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ภูมิสารสนเทศ และตามที่ได้รับมอบหมาย

3. สำรวจและเก็บข้อมูลภาคสนามในพื้นที่โครงการดำเนินงานของสถาบันฯ

4. วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร

5. สนับสนุน ช่วยเหลือ แนะนำและให้คำปรึกษา รวมทั้งการบริการสารสนเทศเชิงพื้นที่ แผนที่ และรายละเอียดงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

6. เผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านภูมิสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ ประสานงาน ให้ความร่วมมือ และให้บริการ หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของสถาบันฯ

7. รายงานข้อบกพร่องและปัญหาในการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นทราบโดยเร็วที่สุด

8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

คุณสมบัติผู้สมัครงาน :

1. เพศ ชาย/หญิง  อายุไม่เกิน 30 ปี

2. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี /ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมสำรวจ ภูมิศาสตร์ ภูมิสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. ** หากมีประสบการณ์ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านการสำรวจ ด้าน GNSS, MMS และการจัดทำข้อมูลเชิงพื้นที่ประกอบการดำเนินโครงการทางด้าน GIS จะพิจารณาเป็นพิเศษ **

4. มีทักษะในการใช้อุปกรณ์เพื่อการสำรวจและเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ รวมทั้งประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านการสำรวจได้เป็นอย่างดี

5. สามารถศึกษา หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา จัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบและสรุปเหตุผลได้อย่างเป็นระบบ

6. มีทักษะในการสื่อสารที่ดี สามารถนำเสนอและถ่ายทอดข้อมูลและความรู้ได้เป็นอย่างดี

7. มีทักษะในการทำงานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาตนเองให้ทันต่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยู่เสมอ

 

วิธีการส่งใบสมัคร :

1. ส่งใบสมัครผ่านทาง e-Mail : somsak@haii.or.th (คุณสมศักดิ์)

2. มาสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคคล ฝ่ายบริหาร สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) เลขที่ 108 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร. 0-2642-7132 ต่อ 217 (คุณสมศักดิ์)