กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

| 1,684 views
1. ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร
ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของผู้อำนวยการและผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2553
2. ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ 2553
3. ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและขอบเขตหน้าที่ของส่วนงาน พ.ศ. 2561
4. ระเบียบสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสรรหาและการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2554
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
พระราชบัญญัติ องค์การมหาชน พ.ศ. 2542
1. ประกาศเจตนารมณ์สร้างจิตสำนึก ส่งเสริมค่านิยม และความซื่อสัตย์สุจริต
2. แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตและประพฤติมิชอบ

3. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม

 

4. คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สป.วท. (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2561

 

IMG_0712


คู่มือการปฏิบัติงาน