ตัวอย่างโครงการด้านน้ำ

พิมพ์ PDF

แนวทางการบริหารจัดการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
การดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่ จำเป็นที่ประชาชนในพื้นที่ควรมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ โดยมีขั้นตอนและวิธีการที่จะดำเนินการ ดังนี้

 1. ก่อนก่อสร้างโครงการ
  - สำรวจจำนวนราษฎรและความต้องการใช้น้ำ พร้อมกับออกแบบจุดจ่ายน้ำให้สอดคล้องกับความต้องการ
  - ประชุมชี้แจงโครงการเบื้องต้น เพื่อให้ราษฎรได้ทราบและเข้ามามีส่วนร่วม
  - จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ
 2. ระหว่างดำเนินงาน
  - ประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำ โดยเชิญส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมาให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ ดังนี้
  • ขบวนการจัดตั้งกลุ่มให้เกิดผลสำเร็จ
  • การใช้ประโยชน์สูงสุดจากน้ำ
  • การพัฒนาส่งเสริมอาชีพเมื่อมีน้ำมากขึ้น
  • กำหนดระเบียบข้อบังคับต่างๆ
  - ทำความเข้าใจกับกลุ่มผู้ใช้น้ำถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ำ
  - ให้กลุ่มผู้ใช้น้ำเข้ามาร่วมรับทราบแผนการดำเนินงานโครงการ และร่วมตัดสินใจในการก่อสร้างจุดจ่ายน้ำต่างๆ
  - แนะนำการดูแลรักษาและอาคารควบคุมชลประทาน
 3. ภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ
  - ประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำ เพื่อทบทวนทำความเข้าใจกฎระเบียบและการดูแลรักษาระบบ
  - ติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้น้ำ
 4. ปีงบประมาณต่อไป
  - ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการ
  - พบปะเยี่ยมเยียน ติดตามปัญหา/อุปสรรค พร้อมให้ข้อแนะนำในการแก้ไขปัญหา

 

 

 

ตัวอย่างของโครงการด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ

 • เขาวง : ทฤษฎีใหม่แห่งแดนอีสาน...เปลี่ยนน้ำตา...สู่รอยยิ้ม
 • ป่าสัก : สายธารพระเมตตา สู่ลุ่มน้ำป่าสัก
 • เขื่อนขุนด่านปราการชล : สายน้ำสู่ชีวิตอันชุ่มฉ่ำ
 • ปากพนัง : ปราการป้องกันน้ำเค็ม เก็บกักน้ำจืด ป้องกันน้ำท่วม
 • ฝายชะลอความชุ่มชื้น : ฝายสร้างความชุ่มชื่นแก่พื้นป่า
กำลังอยู่ที่หน้า : ตัวอย่างโครงการ