ทรัพยากรป่าไม้ลุ่มน้ำโตนเลสาป - Haii Wiki

ทรัพยากรป่าไม้ลุ่มน้ำโตนเลสาป

เครื่องมือส่วนตัว
ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

ทรัพยากรป่าไม้

ประเทศไทยมีแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติมากมายที่มีความสำคัญ จากข้อมูลของกรมอุทยาน สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 2543 พบว่า ในพื้นที่ลุ่มน้ำโตนเลสาปมีพื้นที่ป่าไม้ถึงร้อยละ 55.27 ของพื้นที่ลุ่มน้ำประกอบด้วย พื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติที่อยู่ในลุ่มน้ำโตนเลสาปมีเนื้อที่รวม 1414,057 ไร่ (2,262.49 ตารางกิโลเมตร) หรือคิดเป็นร้อยละ 55.27 ของพื้นที่ลุ่มน้ำ อุทยานแห่งชาติ 2 แห่ง คือ อุทยานแห่งชาติตาพระยาและอุทยานแห่งชาติปางสีดา นอกจากนี้ยังมีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอีก 2 แห่ง คือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1.5.1 และตารางที่ 1.5.2 ตามลำดับ สำหรับขอบเขตของพื้นที่ป่าไม้ในพื้นที่ลุ่มน้ำโตนเลสาป ดังแสดงในรูปที่ 1.5.1

ตารางที่ 1.5.1 ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่อยู่ในลุ่มน้ำโตนเลสาป

ตารางที่ 1.5 1 ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่อยู่ในลุ่มน้ำโตนเลสาป


ตารางที่ 1.5.2 รายละเอียดทรัพยากรป่าไม้ในลุ่มน้ำโตนเลสาป

ตารางที่ 1.5 2 รายละเอียดทรัพยากรป่าไม้ในลุ่มน้ำโตนเลสาป


รูปที่ 1.5.1 ขอบเขตพื้นที่ป่าไม้ในลุ่มน้ำโตนเลสาป

รูปที่ 1.5.1 ขอบเขตพื้นที่ป่าไม้ในลุ่มน้ำโตนเลสาป


จากการรวบรวมข้อมูลสภาพทรัพยากรป่าไม้ของกรมอุทยาน สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปี พ.ศ.2543 พบว่า ลุ่มน้ำโตนเลสาปแยกประเภทป่าไม้ออกตามสภาพ ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1.5.3 และรูปที่ 1.5.2 สำหรับความหมายของป่าไม้แต่ละประเภท แสดงในภาคผนวก ข


ตารางที่ 1.5.3 สภาพของทรัพยากรป่าไม้ในลุ่มน้ำโตนเลสาป

ดังตารางที่ 1.5.3 สภาพของทรัพยากรป่าไม้ในลุ่มน้ำโตนเลสาป


รูปที่ 1.5.2 ประเภททรัพยากรป่าไม้ในลุ่มน้ำโตนเลสาป

รูปที่ 1.5.2 ประเภททรัพยากรป่าไม้ในลุ่มน้ำโตนเลสาป