ลุ่มน้ำบางปะกง - Haii Wiki

ลุ่มน้ำบางปะกง

เครื่องมือส่วนตัว
ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

ทางลัด: ลุ่มน้ำโขง / ลุ่มน้ำกก / ลุ่มน้ำชี / ลุ่มน้ำมูล / โตนเลสาบ / ลุ่มน้ำสาละวิน / ลุ่มน้ำปิง / ลุ่มน้ำวัง / ลุ่มน้ำยม / ลุ่มน้ำน่าน / ลุ่มน้ำสะแกกรัง / ลุ่มน้ำป่าสัก / ลุ่มน้ำเจ้าพระยา / ลุ่มน้ำท่าจีน / ลุ่มน้ำแม่กลอง / ลุ่มน้ำปราจีนบุรี / ลุ่มน้ำบางปะกง / ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก / ลุ่มน้ำเพชรบุรี / ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันตก (ประจวบคีรีขันธ์) / ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลภาคใต้ฝั่งตะวันออก / ลุ่มน้ำตาปี / ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา / ลุ่มน้ำปัตตานี / ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลภาคใต้ฝั่งตะวันตก

ลุ่มน้ำบางปะกง

ร่างรายงาน

รายงานรวบรวมโครงการ พัฒนาระบบคลังข้อมูล25 ลุ่มน้ำ

ข้อมูลพื้นฐานของลุ่มน้ำบางปะกง

สภาพทั่วไปของลุ่มน้ำ
สภาพอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา
ทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ศักยภาพของพื้นที่การเกษตร
ทรัพยากรป่าไม้ และชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ
ประชากรและเศรษฐกิจสังคม

โครงสร้างพื้นฐานของลุ่มน้ำ

โครงสร้างพัฒนาแหล่งน้ำในปัจจุบัน
แผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ

ความต้องการใช้น้ำ

แนวคิดการศึกษาและประเมินความต้องการใช้น้ำ
เกณฑ์การคำนวณความต้องการใช้น้ำสำหรับกิจกรรมต่างๆ

สภาพปัญหาด้านทรัพยากรน้ำ

สภาพปัญหาด้านทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำบางปะกง

ยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการลุ่มน้ำ

ยุทธศาสตร์การจัดการลุ่มน้ำ
การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำ

สรุปและข้อเสนอแนะลุ่มน้ำบางปะกง

สรุป
ข้อมูลพื้นฐานลุ่มน้ำบางปะกง
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ-ต้นทุนน้ำลุ่มน้ำบางปะกง
ความต้องการใช้น้ำลุ่มน้ำบางปะกง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะลุ่มน้ำสาขา

ที่ราบแม่น้ำบางประกง, คลองหลวง, คลองท่าราด, แม่น้ำบางประกง (สายหลัก), แม่น้ำนครนายก

งานศึกษาวิจัย

Category งานศึกษาวิจัย-บางปะกง not found

เขื่อน

Category เขื่อน-บางปะกง not found

โครงการพัฒนาลุ่มน้ำ

Category โครงการพัฒนาลุ่มน้ำ-บางปะกง not found

แผนที่ขอบเขตลุ่มน้ำทางลัด: ลุ่มน้ำโขง / ลุ่มน้ำกก / ลุ่มน้ำชี / ลุ่มน้ำมูล / โตนเลสาบ / ลุ่มน้ำสาละวิน / ลุ่มน้ำปิง / ลุ่มน้ำวัง / ลุ่มน้ำยม / ลุ่มน้ำน่าน / ลุ่มน้ำสะแกกรัง / ลุ่มน้ำป่าสัก / ลุ่มน้ำเจ้าพระยา / ลุ่มน้ำท่าจีน / ลุ่มน้ำแม่กลอง / ลุ่มน้ำปราจีนบุรี / ลุ่มน้ำบางปะกง / ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก / ลุ่มน้ำเพชรบุรี / ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันตก (ประจวบคีรีขันธ์) / ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลภาคใต้ฝั่งตะวันออก / ลุ่มน้ำตาปี / ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา / ลุ่มน้ำปัตตานี / ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลภาคใต้ฝั่งตะวันตก