ลุ่มน้ำในประเทศไทย - Haii Wiki

ลุ่มน้ำในประเทศไทย

เครื่องมือส่วนตัว
ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

ลุ่มน้ำหลักและการจัดการกลุ่มลุ่มน้ำ

คณะกรรมการอุทกวิทยาแห่งชาติ ได้แบ่งพื้นที่ประเทศไทยออกเป็นลุ่มน้ำสำคัญ 25 ลุ่มน้ำ และแบ่งออกเป็นลุ่มน้ำย่อย 254 ลุ่มน้ำย่อย มีพื้นที่ลุ่มน้ำรวมทั้งประเทศประมาณ 511,361 ตร.กม. (ยังไม่รวมพื้นที่เกาะต่างๆ ยกเว้นเกาะภูเก็ต)
ข้อมูลพื้นฐานของ 9 กลุ่มลุ่มน้ำ


ลุ่มน้ำหลัก 25 ลุ่มน้ำในประเทศไทย
กดที่รูปเพื่อดูรูปขยายดูตำแหน่งลุ่มน้ำบนแผนที่

กลุ่มลุ่มน้ำหลัก พื้นที่ลุ่มน้ำรวม
(ตร.กม.)
ชื่อลุ่มน้ำหลัก จำนวนลุ่มน้ำสาขา
1. กลุ่มลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำโขง 188,645 ลุ่มน้ำโขง
ลุ่มน้ำกก
ลุ่มน้ำชี
ลุ่มน้ำมูล
ลุ่มน้ำโตนเลสาบ
95
2. กลุ่มลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำสาละวิน 17,918 ลุ่มน้ำสาละวิน 17
3. กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยา-ท่าจีน157,925 ลุ่มน้ำปิง
ลุ่มน้ำวัง
ลุ่มน้ำยม
ลุ่มน้ำน่าน
ลุ่มน้ำสะแกกรัง
ลุ่มน้ำป่าสัก
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา
ลุ่มน้ำท่าจีน
70
4. กลุ่มลุ่มน้ำแม่กลอง 30,836 ลุ่มน้ำแม่กลอง 11
5. กลุ่มลุ่มน้ำบางปะกง 18,458 ลุ่มน้ำปราจีนบุรี
ลุ่มน้ำบางปะกง
8
6. กลุ่มลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตะวันออก13,829 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 6
7. กลุ่มลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตะวันตก12,347 ลุ่มน้ำเพชรบุรี
ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
8
8. กลุ่มลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ฝั่งอ่าวไทย)50,930 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ลุ่มน้ำตาปี
ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
ลุ่มน้ำปัตตานี
26
9. กลุ่มลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตะวันตก (ฝั่งอันดามัน)20,473 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลภาคใต้ฝั่งตะวันตก13
รวม 511,361 25 ลุ่มน้ำหลัก 254


โครงการพัฒนา และ งานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับลุ่มน้ำในประเทศไทย


โครงการพัฒนาลุ่มน้ำ


งานศึกษาวิจัยลุ่มน้ำ