ลุ่มแม่น้ำสาละวิน - Haii Wiki

ลุ่มแม่น้ำสาละวิน

เครื่องมือส่วนตัว
ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

ลุ่มน้ำสาละวิน

รายงานรวบรวมโครงการ พัฒนาระบบคลังข้อมูล25 ลุ่มน้ำ

ข้อมูลพื้นฐานของลุ่มน้ำสาละวิน

สภาพทั่วไปของลุ่มน้ำ
สภาพอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา
ทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ศักยภาพของพื้นที่การเกษตร
ทรัพยากรป่าไม้ และชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ
ประชากรและเศรษฐกิจสังคม

โครงสร้างพื้นฐานของลุ่มน้ำสาละวิน

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในปัจจุบัน
แผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ

ความต้องการใช้น้ำ

สภาพปัญหาด้านทรัพยากรน้ำ

สภาพปัญหาด้านทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำสาละวิน

ยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการลุ่มน้ำสาละวิน

ยุทธศาสตร์การจัดการลุ่มน้ำ
การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำ

สรุปและข้อเสนอแนะลุ่มน้ำสาละวิน

สรุป
การวิเคราะห์สถานการณ์ลุ่มน้ำสาละวิน
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะลุ่มน้ำสาละวิน


ลุ่มน้ำสาขา

ห้วยแม่ละเมา, ห้วยแม่สา, น้ำของ, น้ำแม่ริด, น้ำแม่ลาหลวง, น้ำแม่สะมาด, น้ำแม่สะเรียง, น้ำแม่สาริน, น้ำแม่ปายตอนล่าง, น้ำแม่แงะ, น้ำแม่เมยตอนล่าง, น้ำแม่เงา, แม่น้ำยวมตอนล่าง, แม่น้ำยวมตอนบน, แม่น้ำสาละวินตอนบน, แม่น้ำปายตอนบน, แม่น้ำเมยตอนบน

งานศึกษาวิจัย

โครงการศึกษาเพื่อทำแผนหลักรองรับการพัฒนาแหล่งน้ำและปรับปรุงโครงการชลประทานสำหรับแผนฯ 9 (ลุ่มน้ำสาละวิน) (เมษายน 2546)

รายละเอียด

เขื่อน

Category เขื่อน-สาละวิน not found

โครงการพัฒนาลุ่มน้ำ

Category โครงการพัฒนาลุ่มน้ำ-สาละวิน not found

แผนที่ขอบเขตลุ่มน้ำหมวดหมู่ทั้งหมด