ขณะนี้คุณอยู่ที่ :ปริญญาฯ-มหาวิทยาลัยเดอแรม
ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น
(คำแปลอย่างไม่เป็นทางการ)

คำประกาศสดุดีพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเดอแรม สหราชอาณาจักร

ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญานินิศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ณ พระตำหนักจิตรลาดรโหฐาน พระราชวังดุสิต
วันพุธ ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๐


พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นธรรมราชาที่ทรงเปี่ยมด้วยทศพิธราชธรรม สมดังพระปฐมบรมราชโองการที่ได้พระราชทานในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ว่า ”เราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” นับแต่นั้นมาเป็นเวลากว่าครึ่งศตวรรษ พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชย์ยาวนานที่สุดในโลก ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ นิตยสารไทม์ได้สดุดีพระองค์ในความเป็นผู้นำที่ชาญฉลาด และถึงพร่อมด้วยหลักการปกครองแบบธรรมาภิบาล แต่นั่นก็มิใช่เหตุผลเพียงประการเดียวที่ทำให้พสกนิกรมีความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ผู้ทรงเป็นเสมือน “ดวงประทีปแห่งแผ่นดิน”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแนวพระราชดำริที่ก่อให้เกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า ๓,๐๐๐ โครงการ ซึ่งพอจะจำแนกพระราชกรณียกิจที่ทรงบำเพ็ญอย่างทุ่มเทมาโดยตลอดได้เป็นสามเรื่องหลัก ได้แก่ ๑. การพัฒนาการเกษตรและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ๒. การสาธารณสุข และ ๓. การศึกษา ในเรื่องแรกนั้นได้พระราชทานแนวพระราชดำริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งครอบคลุมทฤษฎีใหม่ อันเป็นแนวทางการบริหารจัดการผลผลิตรายย่อยอย่างยั่งยืน และเรื่องการฟื้นฟูสภาพป่า เป็นต้น ในด้านสาธารณสุขนั้นได้พระราชทานแนวทางขจัดโรคโปลิโอ วัณโรค และการเสพฝิ่น โดยมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานออกปฏิบัติงานในพื้นที่ทุรกันดาร และโครงการฝึกอบรมแพทย์และพยาบาลอาสาสมัคร ส่วนในด้านการศึกษา ก็ได้ทรงริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนสำหรับชาวเขา และการศึกษาทางไกล

แนวพระราชดำริดังกล่าว รวมทั้งในด้านอื่นๆ กระตุ้นให้เกิดการดำเนินการอย่างต่อเนื่องในขณะเดียวกัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ได้ทรงเข้าร่วมปฏิบัติการด้วยพระองค์เอง ด้วยพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และทรงคำนึงถึงรายละเอียดปลีกย่อยอย่างน่าอัศจรรย์ใจ ในโครงการแก้ไขปัญหาจราจรที่หนาแน่นในกรุงเทพมหานคร และในโครงการศึกษาทางไกล เราได้เห็นภาพพระองค์ขณะทรงออกแบบสะพานลอยข้ามแยก และทรงกำหนดจอคอมพิวเตอร์บนโต๊ะทำงานเพื่อให้เหมาะสมแก่ผู้ใช้งานมากที่สุด ยิ่งกว่านั้นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต หรืออีกนัยหนึ่ง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งได้กลายเป็นต้นแบบให้แก่หลายประเทศทั่วโลก ก็เป็นเครื่องยืนยันการใส่พระราชหฤทัยอย่างจริงจังของพระองค์ตลอดมา นอกจากนั้น พระองค์ยังทรงพระปรีชาสามารถและเป็นอัจฉริยะในด้านอื่นๆ อีกหลายด้าน อาทิ ด้านดนตรี ทรงเป็นทั้งนักดนตรีแจ๊สชั้นแนวหน้า และยังทรงพระราชนิพนธ์เพลงอีกจำนวนมาก ทรงชนะเลิศกีฬาแข่งเรือใบ ทรงพระปรีชาด้านการถ่ายภาพ ด้านพฤกษศาสตร์ อีกทั้งยังทรงพระราชนิพนธ์หนังสือซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางหลายเล่ม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการด้วยพระปรีชาสามารถอันเกิดจากพระราชศรัทธาที่ทรงยึดมั่น ในหลักธรรม อันนำมาซึ่งพระอภิญญาน้อมนำให้ทรงใช้ความรู้ควบคู่กับการปฏิบัติ เป็นผลให้ทรงประสบความสำเร็จอย่างอเนกอนันต์ ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประเทศและประชาชนของพระองค์อย่างทุ่มเท ด้วยพระปรีชาญาณล้ำเลิศ ตลอดระยะเวลายาวนานแห่งรัชสมัยที่รุ่งโรจน์
ณ โอกาสนี้ มหาวิทยาลัยเดอแรมขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเดอแรม ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญานิติศาตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
เซอร์เคนเนท แคลมัน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเดอแรม สหราชอาณาจักร
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญานิติศาตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ณ พระตำหนักจิตรลาดรโหฐาน พระราชวังดุสิต วันพุธ ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๐


ปริญญาบัตรนิติศาตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ที่มหาวิทยาลัยเดอแรมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
ปริญญาบัตรนิติศาตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ที่มหาวิทยาลัยเดอแรมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
ภาพ:Dot_orange2.gif หน้าแรกประมวลคำสดุดีพระเกียรติคุณฯ ภาพ:Dot_orange2.gif บัญชีปริญญาดุษฎีบัณฑิตฯ ภาพ:Dot_orange2.gif บัญชีตำแหน่งสมาชิกกิตติมศักดิ์ฯ ภาพ:Dot_orange2.gif บัญชีรางวัลฯ ภาพ:Dot_orange2.gif พระราชกรณียกิจ
เครื่องมือส่วนตัว
ห้ามนำรูป ข้อความใดๆ ไปใช้ก่อนได้รับพระบรมราชานุญาติ ติดต่อ....