ตำแหน่ง นักวิเคราะห์ข้อมูล/นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (งานวิทยาการข้อมูลน้ำ) จำนวน 1 อัตรา


หน้าที่และความรับผิดชอบ :

1. จัดการข้อมูลให้มีคุณภาพเหมาะสมกับงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศทรัพยากรน้ำ

2. วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคทาง Data Science, Data Mining, Machine Learning และ Advanced Statistics

3. เขียนโปรแกรมและพัฒนาระบบเพื่อช่วยสนับสนุนงานวิทยาการข้อมูล

4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

คุณสมบัติผู้สมัครงาน :

1. เพศชาย/หญิง  อายุ 22 –  35 ปี

2. มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีด้าน คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สถิติ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวกับงานวิทยาการข้อมูล

3. มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ใฝ่หาความรู้ สามารถประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยีกับการปฏิบัติงานจริง

4. มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์การใช้เครื่องมือ หรือ ภาษาคอมพิวเตอร์ ด้านวิทยาการข้อมูล เช่น R / Python

5. มีทักษะการเขียนภาษาไทยเป็นอย่างดี

6. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

7. มีทัศนคติเชิงบวก และยอมรับฟังความคิดเห็น

8. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ให้ความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานเพื่อประโยชน์โดยรวมขององค์กร

 

วิธีการส่งใบสมัคร :

1. ส่งใบสมัครผ่านทาง e-Mail : somsak@haii.or.th (คุณสมศักดิ์)

2. มาสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) เลขที่ 108 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร. 0-2642-7132 ต่อ 217 (คุณสมศักดิ์)