โครงสร้างองค์กร

| 12,531 views

 

คณะกรรมการ

ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการบริหาร สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2552 และพระราชกฤษฏีกาจัดตั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) พ.ศ.2551

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

1. ฯพณฯ นายเชาวน์ ณศีลวันต์ องคมนตรี ประธานที่ปรึกษา
2. ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์และที่ปรึกษา
3. ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ที่ปรึกษา
4. ศ.นพ. วงศ์กุลพัทธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ที่ปรึกษา

 

chalermkiat
ดร.เฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ
ประธานกรรมการ
ประวัติส่วนตัว

 

รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม
ปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กรรมการโดยตำแหน่ง

ประวัติส่วนตัว

นายดนุชา  สินธวานนท์
เลขาธิการ
กปร.
กรรมการโดยตำแหน่ง

ประวัติส่วนตัว

ดร.ทองเปลว กองจันทร์
อธิบดี
กรมชลประทาน

กรรมการโดยตำแหน่ง

ประวัติส่วนตัว

 

ธาดา-01

นายธาดา เตียประเสริฐ
กรรมการ
ประวัติส่วนตัว

garun

นายการัณย์  ศุภกิจวิเลขการ
กรรมการ
ประวัติส่วนตัว

veera

นายวีระ วงศ์แสงนาค
กรรมการ
ประวัติส่วนตัว

 

vichai

นายวิชัย อัศรัสกร
กรรมการ
ประวัติส่วนตัว

ดุสิต-01

นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย
กรรมการ
ประวัติส่วนตัว

sathaporn

พลเอกสถาพร สีมาสุรรักษ์
กรรมการ
ประวัติส่วนตัว

 

sutat2

ผศ.ดร.สุทัศน์ วีสกุล
กรรมการและเลขานุการ

ประวัติส่วนตัว

 

คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริหารสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ที่สำคัญ ดังนี้

  1. – คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล
  2. – คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมิน
  3. – คณะอนุกรรมการร่างระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด หรือประกาศของสถาบัน
  4. – คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถาบัน

องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการ

  • คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล

 

(1) นายวีระ  วงศ์แสงนาค ประธานอนุกรรมการ
(2) ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) อนุกรรมการ
(3) นางเยาวนุช กว้างสุขสถิตย์ อนุกรรมการ
(4) นางสาวสุนทรี สุภาสงวน อนุกรรมการ
(5) นายสาธิต  ยินดีพิธ อนุกรรมการ
(6) นายณรงค์รัชต์ ธเนศวร อนุกรรมการ
(7) นางรอยบุญ รัศมีเทศ อนุกรรมการ
(8) หัวหน้ากลุ่มงานบุคคล เลขานุการ
(9) เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล ผู้ช่วยเลขานุการ

 

  • คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันฯ
1) นายวิชัย อัศรัสกร ประธานอนุกรรมการ
2) นางดวงตา ตันโช อนุกรรมการ
3) นางสาวกิตติยา คัมภีร์ อนุกรรมการ
4) นายอลงกรณ์ เหล่างาม อนุกรรมการ
5) หัวหน้าหน่วยสอบภายในของสถาบัน เลขานุการ
  • คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถาบันฯ
1) นายวีระ  วงศ์แสงนาค ประธานอนุกรรมการ
2) นายการัณย์ ศุภกิจวิเลขการ อนุกรรมการ
3) นายวิชัย อัศรัสกร อนุกรรมการ
4) หัวหน้ากลุ่มงานบุคคล เลขานุการ
5) เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล ผู้ช่วยเลขานุการ

 

คณะผู้บริหาร