โครงสร้างองค์กร


 

โครงสร้าง สสนก-01

คณะกรรมการ

ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการบริหาร สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2552 และพระราชกฤษฏีกาจัดตั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) พ.ศ.2551

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

1. ฯพณฯ นายเชาวน์ ณศีลวันต์ องคมนตรี ประธานที่ปรึกษา
2. ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์และที่ปรึกษา
3. ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ที่ปรึกษา
4. ศ.นพ. วงศ์กุลพัทธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ที่ปรึกษา

 

chalermkiat
ดร.เฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ
ประธานกรรมการ
ประวัติส่วนตัว

 

รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม
(ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี)

กรรมการโดยตำแหน่ง

ประวัติส่วนตัว

นายดนุชา  สินธวานนท์
(เลขาธิการ กปร.)
กรรมการโดยตำแหน่ง

ประวัติส่วนตัว

นายสัญชัย เกตุวรชัย
(อธิบดีกรมชลประทาน)
กรรมการโดยตำแหน่ง

ประวัติส่วนตัว

 

sivaporn

นายศิวะพร ทรรทรานนท์
กรรมการ
ประวัติส่วนตัว

garun

นายการัณย์  ศุภกิจวิเลขการ
กรรมการ
ประวัติส่วนตัว

veera

นายวีระ วงศ์แสงนาค
กรรมการ
ประวัติส่วนตัว

 

vichai

นายวิชัย อัศรัสกร
กรรมการ
ประวัติส่วนตัว

akom

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
กรรมการ
ประวัติส่วนตัว

sathaporn

พลเอกสถาพร สีมาสุรรักษ์
กรรมการ
ประวัติส่วนตัว

royol

ดร.รอยล จิตรดอน
กรรมการและเลขานุการ

ประวัติส่วนตัว

 

คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริหารสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ที่สำคัญ ดังนี้

  1. – คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล
  2. – คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมิน
  3. – คณะอนุกรรมการร่างระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด หรือประกาศของสถาบัน
  4. – คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถาบัน

องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการ

  • คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล
(1) นายศิวะพร ทรรทรานนท์ ประธานอนุกรรมการ
(2) ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) อนุกรรมการ
(3) นางเยาวนุช กว้างสุขสถิตย์ อนุกรรมการ
(4) นางสาวสุนทรี สุภาสงวน อนุกรรมการ
(5) นายณรงค์รัชต์ ธเนศวร อนุกรรมการ
(6) นางรอยบุญ รัศมีเทศ อนุกรรมการ
(7) หัวหน้ากลุ่มงานบุคคล เลขานุการ
(8) เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล ผู้ช่วยเลขานุการ

 

  • คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันฯ
1) นายวิชัย อัศรัสกร ประธานอนุกรรมการ
2) นางดวงตา ตันโช อนุกรรมการ
3) นางสาวกิตติยา คัมภีร์ อนุกรรมการ
4) นายอลงกรณ์ เหล่างาม อนุกรรมการ
5) ผู้ตรวจสอบภายในของสถาบัน เลขานุการ
  • คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถาบันฯ
1) นายศิวะพร ทรรทรานนท์ ประธานอนุกรรมการ
2) นายการัณย์ ศุภกิจวิเลขการ อนุกรรมการ
3) นายวิชัย อัศรัสกร อนุกรรมการ
4) หัวหน้ากลุ่มงานบุคคล เลขานุการ
5) เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล ผู้ช่วยเลขานุการ