ตำแหน่ง นักพัฒนาระบบ (Developer) จำนวน 1 อัตรา


หน้าที่และความรับผิดชอบ :

1. สำรวจความต้องการของผู้ใช้ วิเคราะห์ และออกแบบระบบ

2. พัฒนาระบบ Frontend/Backend  Web Application, Mobile Application

3. ออกแบบฐานข้อมูล เขียนโปรแกรมบนฐานข้อมูล และจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง

4. ทำการทดสอบระบบ ปรับปรุงประสิทธิภาพ และดูแลเรื่องความปลอดภัย เพื่อให้ระบบมีคุณภาพ และปลอดภัยอยู่เสมอ

5. ดูแลและบำรุงรักษาระบบให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ

6. ประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอก

7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมจากผู้บังคับบัญชา

 

คุณสมบัติผู้สมัครงาน :

1. เพศ ชาย / หญิง ไม่จำกัดอายุ

2. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี/โท ด้านคอมพิวเตอร์/สารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. มีประสบการณ์การทำงานในงานที่เกี่ยวข้อง 3 ปีขึ้นไป

4. มีความรู้ด้านการเขียน Web Application โดยใช้ HTML5, CSS3, PHP, Jquery, Bootstrap ได้

5. สามารถใช้ฐานข้อมูล PostgreSQL หรือ MySQL ได้

6. สื่อสารภาษาอังกฤษได้

7. มีความสนใจที่จะเรียนรู้ ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น Big Data, Node.js, D3, Visualization, AngularJS/React, Mobile Application ฯลฯ

8. หากมีความรู้ด้านการจัดทำระบบข้อมูลเชิงพื้นที่, Laravel Framework, Go Lang, Python, Git version control, Linux จะพิจารณาเป็นพิเศษ

9. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความสามารถในการเรียนรู้งานวิจัยใหม่ๆ เพื่อนำไปพัฒนาตัวเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ

10. สามารถทำงานเป็นทีม และมีการแลกเปลี่ยนถ่ายทอดความรู้ร่วมกับคนในทีมได้

 

วิธีการส่งใบสมัคร :

1. ส่งใบสมัครผ่านทาง e-Mail : somsak@haii.or.th (คุณสมศักดิ์)

2. มาสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) เลขที่ 108 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร. 0-2642-7132 ต่อ 217 (คุณสมศักดิ์)