อบรมเชิงปฏิบัติการ “ประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน”


วันที่ 19 – 23 มีนาคม 2561 สสนก. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน (การใช้โปรแกรม Quantum GIS จัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและเครือข่ายป้องกันภัยพิบัติ) ณ สถาบันการเงินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านขอนขว้าง ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะ เทคนิค และวิธีการใช้โปรแกรม Quantum GIS สำหรับจัดทำข้อมูลแผนที่ ผังน้ำ สมดุลน้ำ เพื่อการบริหารจัดการน้ำชุมชน  โดยผู้เข้าร่วมอบรมครั้งนี้ประกอบด้วย เครือข่ายการจัดการน้ำชุมชนตำบลดงขี้เหล็ก และตัวแทนจากเครือลุ่มน้ำปราจีนบุรี ลุ่มน้ำแม่แจ่ม ลุ่มน้ำยม ลุ่มน้ำปัตตานี ลุ่มน้ำโขง ลุ่มน้ำชี รวมทั้งหน่วยงานภายนอก เช่น บริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดง บริษัท ปตท. ปราจีนบุรี เป็นต้น