สัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ GIS ขั้นพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น” พื้นที่เป้าหมาย “กลุ่มลุ่มน้ำมูล”


วันที่ 2-5 พฤษภาคม 2561 สสนก. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ GIS ขั้นพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น” โครงการพัฒนาภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล ระยะที่ 6 พื้นที่เป้าหมาย “กลุ่มลุ่มน้ำมูล” ในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดศรีสะเกษ ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเผยแพร่การใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาศักยภาพให้กับหน่วยงานท้องถิ่นในด้านการบริหารจัดการน้ำ ให้สามารถจัดเก็บข้อมูล และจัดทำแผนที่แหล่งน้ำได้ด้วยตนเอง ทำให้ท้องถิ่นมีความรู้และสามารถปรับปรุงแผนพัฒนาแหล่งน้ำโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำได้อย่างเหมาะสม ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานจากหน่วยงานท้องถิ่น 73 แห่ง และสภาเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานี รวมทั้งสิ้น 105 คน