สสนก. ร่วมกับ IWA และ DHI พัฒนาเครื่องมือบริหารจัดการน้ำท่วมและภัยแล้ง


วันที่ 6 มิ.ย. 61 สสนก. ร่วมกับ International Water Association (IWA) และ DHI ประเทศเดนมาร์ก หน่วยงานหลักในการดำเนินโครงการจัดทำเครื่องมือบริหารจัดการน้ำท่วมและภัยแล้ง (Flood and Drought Management Tools) ในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการนานาชาติเรื่องน้ำท่วมและภัยแล้งครั้งที่ 2 (The 2nd Flood and Drought Symposium) ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และวิสัยทัศน์ เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำท่วมและภัยแล้งในประเทศไทย จากผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำของหน่วยงานต่างๆ เช่น การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา กรมทรัพยากรน้ำ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รวมทั้งนำเสนอเครื่องมือบริหารจัดการน้ำท่วมและภัยแล้ง ที่สามารถนำมาใช้จัดการกับปัญหาและความท้าทายด้านน้ำทั้งในปัจจุบันและในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ


เมื่อปี 2558 สสนก. ได้ร่วมมือกับ International Water Association (IWA) และ DHI ประเทศเดนมาร์ก โดยการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (Global Environment Facility, GEF) และโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme, UNEP) พัฒนาเครืองมือสมัยใหม่ที่เป็นสากลสาหรับบริหารจัดการน้ำท่วมและภัยแล้ง (Flood and Drought Management Tools) และเพิ่มศักยภาพผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำ ให้มีความรู้ความเข้าใจสถานการณ์น้ำท่วมและภัยแล้ง และสามารถใช้เครื่องมือดังกล่าวสนับสนุนการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเรื่องระบบสาธารณูปโภคน้ำเพื่อให้เกิดความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากการประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาคโครงการจัดทำเครื่องมือบริหารจัดการน้ำท่วมและภัยแล้งในประเทศไทย ดำเนินการนำร่องในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา โดย สสนก. ร่วมกับ IWA และ DHI พัฒนาเครื่องมือและบุคลากรมาตั้งแต่ปี 2558 แล้วเสร็จในปี 2561 ซึ่งความร่วมมือนี้ ทำให้เกิดการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยีที่ทันสมัย พัฒนาศักยภาพของบุคลากร และเกิดการนำองค์ความรู้และเครื่องมือไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งต่อยอดการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำท่วมและภัยแล้ง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ