ผู้อำนวยการ สสนก. ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น


 

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 นายสุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวยการ สสนก. ได้ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต โดยให้คำมั่นสัญญาว่าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและหลักนิติธรรม รวมถึงน้อมนำแนวพระราชดำริ ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ มาเป็นหลักในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการ สสนก. ยังได้สร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของ สสนก. โดยการประกาศงดรับของขวัญจากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกในทุกเทศกาล โดยขอรับความปรารถนาดีผ่านบัตรอวยพรหรือผ่านสื่อออนไลน์แทน