สสนก. ร่วมหารือความร่วมมือด้านการพัฒนาการใช้ข้อมูล GNSS PWV


วันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.สุรเจตส์ บุญญาอรุณเนตร ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วย ศ.ดร.เฉลิมชนม์ สถิระพจน์ ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดินทางไปยังประเทศไต้หวันเพื่อศึกษาดูงานและประชุมหารือความร่วมมือด้านการพัฒนาการใช้ข้อมูล GNSS PWV (Precipitable Water Vapor) ในการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาไต้หวัน (Central Weather Bureau) และประชุมหารือความร่วมมือด้าน Water-Related Disaster Management System and Technologies กับหน่วยงานหลักได้แก่ National Science and Technology Center for Disaster Reduction (NCDR), National Taiwan University (NTU) และ Water Resources Agency (WRA) ภายใต้โครงการวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้สัญญาณ GNSS (Global Navigation Satellite System) สำหรับตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลฝนจากโทรมาตรแบบอัตโนมัติ โดยรายละเอียดดังต่อไปนี้