สสน. ร่วมกับ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติฯ ลงพื้นที่ จ.แพร่


วันที่ 27-28 มี.ค. 2562 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) (สสน.) ร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่จังหวัดแพร่ เตรียมพร้อมเป็นจังหวัดนำร่อง จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการสารสนเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติฯ เน้นจัดการโดยท้องถิ่นและชุมชน

ดร.สุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวยการ สสน. พร้อมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติฯ นำโดย ดร.รอยล จิตรดอน ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติฯ และสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ลงพื้นที่ติดตามการจัดการพื้นที่ป่าและทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นายก อบจ. ท้องถิ่น ชุมชน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในจังหวัดแพร่ ให้การต้อนรับ พร้อมเยี่ยมชมการทำงานของศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นศูนย์ข้อมูลน้ำระดับจังหวัดต้นแบบ และร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการสารสนเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดแพร่ (ศูนย์ข้อมูลน้ำ จังหวัดแพร่)” ระหว่าง จังหวัดแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติฯ เห็นว่าจังหวัดแพร่เป็นตัวอย่างความสำเร็จของการส่งเสริมและสนับสนุนภาคชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูบริหารจัดการ และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น และเกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมชาติ ฉบับที่ 12  แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเป็นที่ทางการบริหารการจัดการพื้นที่ป่าที่มีความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ อย่างเป็นระบบ

   

   

นอกจากนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติฯ ยังได้ลงพื้นที่ติดการการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วมที่เกิดจากการขยายผลของศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ ในการดูแลรักษาป่า การปรับปรุงโครงสร้างน้ำที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพ การทำเกษตรแบบใช้น้ำซ้ำ การทำวนเกษตรสร้างรายได้และอนุรักษ์ไปพร้อมๆ กัน รวมทั้งการจัดหลักสูตรโรงเรียนจัดการน้ำ จ.แพร่ ให้ความรู้กับชุมชน เยาวชน ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ของตน นอกจากติดตามเรื่องทรัพยากรน้ำแล้ว จังหวัดแพร่ยังนำเสนอความพร้อมในการดำเนินงานเรื่อง ป่าในเมือง และ ป่าชุมชน ที่จะทำให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนของทรัพยากรในพื้นที่ต่อไป

   

   

   

 

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
https://pr.prd.go.th/phrae/ewt_news.php?nid=4772&filename=index